Hoş Geldiniz :
Tüzük

Tüzük


KASİAD – KARŞIYAKA SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI, MADDE 1
Derneğin adı: Karşıyaka Sanayici ve İşadamları Derneği’dir.
Derneğin Merkezi: Karşıyaka – İzmir
Derneğin şubesi yoktur.


DERNEĞİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ, MADDE 2
Derneğin amacı: Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektir.


FAALİYET ALANLARI:
1. Karşıyaka’nın sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının gelişmesiyle ilgili çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, görüşler yaymak, Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlamak.
2. Sanayici, işadamları ve esnaf ile mülki ve idari amirleri arasındaki sorunların halline ve çözülmesine katkıda bulunmak.
3. Trafik, düzeni otopark sorununun çözülmesine, Karşıyaka’nın temizlik, emniyet, ışıklandırma, süsleme ve güzelleştirilmesinin sağlanması yönünde çalışmalar yapmak.
4. İşportacıların faaliyetlerinin önlenmesi ve alışverişin arttırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapmak.
5. Karşıyaka ve çevresinin planlarını gösterir broşürlerinin hazırlattırılıp, bunların turistik müesseselere ve gerekli yerlere dağıtılmasını sağlamak.
6. Karşıyaka’nın ve iş hayatının tanıtılmasına yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin düzenlenmesi, organize edilmesi, uygulanması ve Karşıyaka ile ilgili aylık bülten çıkarılması çalışmalarını yapmak.
7. Meslekler arası ve meslek için dayanışmayı sağlamak; birimler arası koordinasyonun kurulmasına önderlik etmek.
8. Dernek amacını gerçekleştirmek için toplantılar ve paneller düzenlemek, sergiler açmak. Gerekli mercilerden izin almak koşulu ile eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmak. Dernek üyelerinin ve derneğin tanıtımı için kitap, dergi, broşür, yayınlar, yasaların izin verdiği ölçüde her türlü basın yayın organlarından dernek ve üyeleri ile ilgili yayınlar yapmak.
9. Amacı doğrultusunda her türlü taşınmaz ve taşınır malları almak, kiralamak ve satmak; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak. Sosyal Lokal açmak, işletmek, kiraya vermek, amacına uygun olarak inşaat yapmak ve yaptırmak.
10. Amacı doğrultusunda gerekli taşınmaz ve taşınır mallar alır, kiralar ve satar. Taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurur.
Sosyal lokal açar, işletir, kiraya verebilir.


ULUSAL ALANLARDAKİ FAALİYETLERİMİZ
1. Ulusal kalkınmamıza katkı sağlamak üzere bölgemizdeki sanayici ve işadamları ile Türkiye çapındaki diğer dernekler ile birlikte Sanayici ve işadamlarının sektörel bazda organizasyonlarını, örgütlenmelerini sağlamak, bilgi ve pazar desteklerine yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası boyutta kredilendirmelerinde proje geliştirme ve referans destekler sağlamak.
2. Üyeleri olan sanayici ve işadamlarının eğitim ve bilgilerini arttırmak amacı ile her türlü seminer, konferans, panel ve toplantılar tertip etmek.
3. Araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak ve amaçlarına yönelik olarak bilimsel ve araştırma yapan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve destek sağlamak.
4. Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete, radyo ve TV yayın organları ve teşebbüslerini kurmak.
5. Dernek kendi amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkuller menkul mallar edinme, personel istihdam etme sahibi olduğu varlıkları rehin etme ipotek verme ve gerektiğinde sahibi olduğu varlıklar üzerinde krediler alma, leasing yolu ile mal edinme, kiraya verme her türlü menkul ve gayrimenkuller kiralayabilir.
6. T-C -Anayasası, dernekler kanunu ve ilgili diğer yasaların imkân verdiği ve/veya imkân vereceği her türlü üst kurumlar, federasyon ve konfederasyonlara katılabilir, amacına uygun olabilecek vakıflara iştirak edebilir.
7. Kalkınmamızın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiğine ve sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak işçi işveren işbirliğini yurt kalkınmasında en verimli ve en faydalı bir yönde gelişmesine yardımcı olur.
8. Yatırımları toplum yararına gerektirdiği önceliklere, ihracatı teşvik edecek döviz sağlayacak verimli alanlara yöneltecek ve kalkınma planlarına yardımcı olacak çalışmaları teşvik eder, sınai kalkınmayla ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.


ULUSLARARASI FAALİYETLER
1. Dernek amaçlarına yönelik olması koşulu ile kendi bölgesi ve ülke kalkınmasına hizmet verebilecek dünya çapındaki diğer kuruluşlar ile iyi niyet, dostluk ve mesleki dayanışma ilişkileri kurar.
2. Ülkemizin diplomatik ve uluslararası ilişkileri paralelinde bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İş Birliği ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri, İslam Kalkınma örgütü üyeleri, RCD, Nato üyesi ülkeler ve yetkili makamların izin vereceği diğer dünya ülkeleri ile mesleki ve iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde bulunmak. Bu konulardaki uluslararası kuruluşlara üye olmak, buna benzeyen kuruluşların çeşitli organlarında görev almak mesleki hizmetleri koordine etmek.
3. Yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlamak ve yeni teknolojiler ile üyelerimizi bilgilendirmek amacına yönelik uluslararası mesleki konferanslar tertip etmek.
4. Yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde üye şirket ve iş adamlarımızın referans bilgi güven ve işbirliğini temin etmek.
5. İş ve sanayici gelişimini temin etmek için uluslararası iş birliği içinde bulunduğu kurumlar ile üniversite ve diğer eğitim kuruluşları çerçevesinde genç girişimci ve üniversite öğrencilerine çırak ve mesleki eğitim öğrencilerine yurt içinde ve yurt dışında eğitim imkânları sağlamak.
6. Uluslararası ilişkiler çerçevesinde ülke sanayisi ve iş hayatını tanıtıcı iş ve meslek elemanları değişim ve eğitim programları düzenlemek, fuar, kongre ve diğer organizasyonları tertip etmek.


DERNEĞE ÜYE OLMAK, MADDE 3
ASİL ÜYELİK
Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptirler veya kurulmuş bulunan derneklere üye olabilirler.
Derneğin amaçlarını kabul eden sanayici ve işadamları, şirketler sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, şirket üst düzey yöneticileri mevcut üyelerden en az ikisinin yazılı tavsiyesiyle derneğe üyelik müracaatında bulunabilirler.
Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.


ONUR ÜYELİK
Dernek yönetim kurulu dilediği kişilere en az 2/3 çoğunlukla onur üyelik verilebilir.
Onur üye olarak kabul edilenler, aidat ödemezler, derneğin her türlü faaliyetlerine katılabilirler ancak genel kurullarda oy kullanamazlar ve kurullara aday olamazlar.


ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, MADDE 4
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirme kaydıyla, dernekten istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf fark, yoktur.
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına dernekler ve yasal mevzuatına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içerisinde ve haklı bir neden olmaksızın, yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenler, derneklere üye olma hakkını geçici veya sürekli olarak kaybedenler ve yüz kızartıcı suç işleyenler Yönetim Kurulu tarafından gerekçeleri ile kendilerine yazılı bildirilerek üyelikleri düşürülür. Üyenin kendisine yazılı tebligat yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde yönetim kuruluna itiraz etme hakkı vardır. Bu durumda üyelik dondurulur ve ilk genel kurulda durumu görüşülerek karara bağlanır. Bu genel kurulda üyenin kendini savunması için söz hakkı vardır.
Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

DEFTER VE KAYITLAR, MADDE 5
Defter Tutma Esasları
Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar. Ancak yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 TL yi aşan dernekler takip eden takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutarlar.
İşletme hesabına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutabilirler.
Bilânço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.
Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.
Tutulacak defterler
Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.

İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

(a) bendinin 1, 2, 3, ve 6. alt bentlerinde kayıt defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esasına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.


DERNEĞİN ORGANLARI, MADDE 6
Derneğin organları şunlardır:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Danışma Kurulu


DERNEĞİN GELİRLERİ, MADDE 7

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a) Üye aidatları. Üyelerin giriş aidatları ve üyelik aidatları genel kurullarda yönetim kurulu tavsiyesi ve genel kurul kararı ile belirlenir.
b) Dernekçe yapılacak yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Derneğin mal varlığından sağlanan gelirler,
d )Bağış ve yardımlar
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacağı bağış ve Genel Kurul dernek üyelerinden oluşan en etkili organdır. Yetkili, kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma, kamu yararına dernek sayılma isteği, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası, derneğin feshi ve tasfiye sekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI, MADDE 8
Genel Kurul derneğin yüksek organıdır. Dernek asil üyelerinin bir araya gelmesi ile oluşur. Olağan Genel Kurul Üç yılda bir yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilde, üye tam sayısını alabilecek uygun bir mekânda yapılır. Genel Kurul toplantıları mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılan üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler. 11.maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa durum bir tutanakla teslim edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeterince başkan vekili ve katip seçilir. Toplantı yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Olağanüstü genel kurul ise Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden en az 1/5 inin yazılı istemi üzerine toplanır. Bu durumda Yönetim Kurulu yazılı olarak en geç bir ay zarfında Olağanüstü Genel Kurula çağırmak zorundadır.
Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5 inin isteği üzerine yönetim kurulu l ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine o yerin Sulh Hukuk Hâkimi danışma yaparak dernek üyeleri arasından 3 kişilik heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.


TOPLANTI YETER SAYISI, MADDE 9
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3 sinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak bu toplantıya katılan üye sayışı, yönetim ve denetim kurulu üye sayısının iki katından az olamaz.


GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ, MADDE 10
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a-)Dernek organlarının seçilmesi,
b-)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c-)Yönetim ve Denetim Kurullarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
d-)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
e-) Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
f-)Derneğin federasyona katılması veya ayrılması
g-)Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması
h-)Derneğin feshedilmesi
ı-)Mevzuatta dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
j-)Genel Kurul üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organa verilmemiş olan isleri görür. Genel Kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.


ÇAĞRI USULÜ, MADDE 11
Dernek genel kurul toplantısı 30 gün önce üyelere ve en büyük mülki amirliğe bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerin karşısına imza koyarak toplantı yerine gelirler. Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı sağlanmışsa durum bu tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve kâtip seçilir. Toplantı yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.


YÖNETİM KURULU, MADDE 12
Yönetim Kurulu, genel kurul ve gizli oyla seçilen 9 asil 9 yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak, temsil görevi, yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun tutmak, derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak amaçlara uygun faaliyet göstermek, genel kurul kararlarını uygulamak ve mevzuatın belirlediği işleri yapmak, yönetim kurulunun görevidir. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine en geç üç gün içinde yedek üyeler sırasıyla çağrılır.


DENETLEME KURULU, MADDE 13
Denetleme Kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Derneğin hesap ve kayıtları işlem faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, en geç altı ay geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarım bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca, mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.


DANIŞMA KURULU, MADDE 14
Derneğimiz eski başkanlarının doğal üyesi olduğu dernek başkanının çağrısı ile onun başkanlığında yılda en az bir kere toplanarak derneğimiz çalışmalarına ışık tutacak, katkıda bulunacak çalışmalar yapar. Derneğimizin işleyişi ve başarısı için yönetim kuruluna tavsiye kararları alır.


YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI, MADDE 15
Yönetim Kurulu, 5 asil 5 yedek üyeden az olmamak dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ, MADDE 16
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekler ve ikamet adresleri bir yazı ile en büyük mülki amirliğe bildirilir.


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, MADDE 17
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündemde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerden onda birinin, yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayışı, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur. Tüzük değişikliğinin temsil ve ilanı, Dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır. Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadarki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. Dernek Genel Kurul toplantısında bulunan kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul karalarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 3 ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.


DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ, MADDE 18
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin üçte ikisinin hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluluk sağlanamazsa, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda üye sayışı ne olursa olsun feshi konuşu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadarki tüzük değişikliğine ve derneğin feshi kararına ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. Genel Kurulca derneğin feshi edilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Derneğin tüm mal, para ve hakları Mehmetçik Vakfı’na devredilir.


İÇ DENETİM, MADDE 19
Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DERNEK GELİRLERİ, MADDE 20
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.


TASFİYE, MADDE 21
Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir.
Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.
Tasfiye işlemleri sonucu derneklerin defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.


HÜKÜM EKSİKLİĞİ, MADDE 22
Dernek tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Başkan
http://karsiyakasiad.org.tr
SÜLEYMAN ÖZSAKALLI
KASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Etkinlik Takvimi
E-Bülten
  • E-BÜLTENE ÜYE OLUN
ONLINE ÜYELİK FORMU